Thursday, 13/05/2021 - 04:06|
WEBSITE PHÒNG GD & ĐT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Văn bản liên quan

Đề án nâng cao chât lượng giáo dục Quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2017 – 2021 và những năm tiếp theo. (Ban hành kèm theo Quyết định số 927/Qđ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND Quận Ngũ Hành Sơn

Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử

Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử

Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực