BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Theo Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

IX. LĨNH VỰC: GIÁO DỤC

1. Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu tuyển dụng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp  huyệntiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) lập biên nhận giao cho cá nhân nộp hồ sơ, đồng thời vào sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận và chuyển cho phòng Nội vụ cấp huyện.

+ Bước 3: UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt.

+ Bước 4: Trên cơ sở Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Nội vụ, UBND quận, huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên theo quy định và báo cáo Sở Nội vụ xem xét phê duyệt kết quả tuyển dụng.

+ Bước 5: Sau khi được Sở Nội vụ thành phố phê duyệt danh sách trúng tuyển, UBND quận, huyện ra quyết định tuyển dụng, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trao cho cá nhân

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu đính kèm);

+ Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc (tại UBND quận, huyện: Không quá 80 ngày làm việc, tại Sở Nội vụ: Không quá 10 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND quận, huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí tuyển dụng:

+ Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

+ Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

+ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………….., ngày tháng năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Họ và tên: Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của ……………………………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm …………………… (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

 

2. Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).

+ Bước 3: Hồ sơ được chuyển cho Phòng Nội vụ cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

+ Bước 4: Khi có quyết định tiếp nhận, Phòng Nội vụ chuyển quyết định về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để trả kết quả cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị chuyển công tác (cá nhân tự viết)

+ Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý.

+Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

+ Bản sao hộ khẩu.

+ Quyết định tuyển dụng bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp;

+ Quyết định nâng lương mới nhất

+ Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện cấp huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 6 tháng).

+ Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:01 bộ

- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND quận, huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đơn vị tiếp nhận phải còn chỉ tiêu biên chế, có nhu cầu hợp lý về vị trí việc làm cần tiếp nhận.

+ Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ được bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

+ Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỹ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

3. Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chuyển phòng Giáo dục Đào tạo xử lý

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở giảng dạy đối với trường hợp cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, trình Chủ tịch UBND quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng (trường hợp được ủy quyền) quyết định cho phép hoặc không cho phép, giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giao Quyết định cấp phép dạy thêm/Giấy phép hoặc văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp đăng ký cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm:

+ Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm (theo mẫu).

+ Bản cam kết thực hiện các quy định tại nơi tổ chức dạy thêm học thêm (theo mẫu).

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (theo mẫu).

+ Đơn xin đăng kí dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (đối với người được đào tạo ngành khác sư phạm) của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (theo mẫu).

+ Các hồ sơ liên quan khác như đơn xin học thêm của học sinh; giấy tờ thuê nhà, thuê bãi giữ xe (nếu có)…

* Đối với giáo viên có nhu cầu tham gia dạy thêm ngoài nhà trường:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (có xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng, Thủ trưởng đơn vị đối với giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức hoặc có xác nhận của UBND xã/phường đối với các đối tượng khác) (theo mẫu)

Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục phải có giấy cam kết không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang dạy ở trường.

+ Văn bằng, chứng chỉ sư phạm của người đăng ký.

+ Danh sách trường học, tổ chức, đơn vị (đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm) người đăng ký cấp phép dạy thêm tham gia giảng dạy (nếu tại thời điểm xin cấp phép, người đăng ký chưa xác định được danh sách này thì phải nộp bổ sung trước khi bắt đầu tham gia dạy thêm).

+ Trường hợp giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục đăng ký dạy kèm thì nộp Đơn đăng ký dạy kèm có sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng trường học mà giáo viên đó đang công tác (trong văn bản thể hiện rõ: giáo viên dạy bao nhiêu nhóm, địa điểm, thời gian và danh sách các nhóm học kèm).

* Đối với các trường học có nhu cầu dạy thêm, hồ sơ bao gồm:Tờ trình đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, kế hoạch tổ chức dạy thêm (theo mẫu), danh sách giáo viên tham gia dạy thêm (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ 15 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm

+ 05 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp phép dạy thêm cho cá nhân

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân và tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm/Giấy phép dạy thêm hoặc văn bản trả lời (nếu không cho phép).

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm;

+ Đơn xin đăng kí dạy thêm;

+ Bản cam kết thực hiện các quy định tại nơi tổ chức dạy thêm học thêm;

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

+ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND thành phố ngày 30/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.

+ Công văn số 1090/SGDĐT-TCCBngày 18 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà nẵng về quản lý dạy thêm, học thêm.

 

Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

 

                        Kính gửi: …………………

                                                                       

 

Tôi tên là: …………………….......................……….., sinh năm: ….………

Địa chỉ thường trú:…………………………………............…………………

Giấy CMND số : ....................... Cấp ngày : ............... Nơi cấp : ...................

Hiện ở  tại: ..........………………………………….............…..……………..

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ,…): ………………………………………………

Ngành đào tạo (sư phạm, khác sư phạm): ……………………………………

  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu ngành đào tạo khác sư phạm)

Môn đào tạo: …………………………………………………………………

Đại diện cho tổ chức, đơn vị (nếu có): ……………………………………….

Địa chỉ tổ chức dạy thêm: ……………………………………………………

 

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hướng dẫn tại Công văn số 1090/SGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo; tôi làm đơn này mong các cấp có thẩm quyền cho phép tôi được tổ chức dạy thêm, học thêm (có Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm gửi kèm).

 

Nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm của các cấp.

 

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xem xét để cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm./.

 

Xác nhận của UBND xã/phường                       …….., ngày …. tháng ….năm……  

về bản thân người xin tổ chức DTHT)                     Đại diện tổ chức/cá nhân đề nghị

                         (Ghi họ, tên và ký tên)

 

 

 

………………..

 

 

 

Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

 

 

 

 

Ảnh 3x4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

(Dùng cho giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương tại đơn vị sự nghiệp công lập, tư thục)

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ………………………. ……………………

 

Tôi tên là: …………………………………………………………

          Hiện là giáo viên đang giảng dạy môn……..……………………..

          Các lớp d…………………………………………………………..

 

Tôi viết đơn này, đề nghị nhà trường xác nhận đối với bản thân về các nội dung sau để tôi được tham gia dạy thêm môn………….tại địa chỉ:………………….......................................................... thuộc cơ sở dạy thêm do ông/bà…..........……………đứng tên xin thành lập:

 

- Phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; không bị kỷ luật.

 

Nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện đúng qui định về dạy thêm, học thêm.

       

     Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                 ………, ngày.....tháng.....năm......

    giáo viên đang công tácNgười đăng ký

(Ghi họ, tên và ký tên)

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Ảnh 3x4

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM

(Dùng chocá nhânkhông hưởng lương từ quỹ lương tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tư thục)

 

Kính gửi: - UBND xã/phường ………………..………………..

      - Ông/bà (Đại diện nơi tổ chức dạy thêm) ……………………

         

Tôi tên là: …………………………………………………..……………

          Sinh ngày tháng năm: ………..……………………………..……………

          Hiện ở tại: ………………………………………………………………..

Trình độ đào tạo:……………………………………………..………..…

Ngành đào tạo (sư phạm, khác sư phạm) …………………..….………..

  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu ngành đào tạo khác sư phạm)

Môn đào tạo: …………………………………………….………..…….

 

Tôi viết đơn này đề nghị được tham gia dạy thêm môn ……………….

 

Nếu được chấp thuận, tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm tại đơn vị./.

 

                                                                  Đà Nẵng, ngày.....tháng.....năm......

Người đề nghị                                    

                                                                       (Ghi họ, tên và ký tên)

 

 

Xác nhận của Chủ tịch UBND phường/xã

Ông/bà ……………………………., hiện cư trú tại địa phương; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật tại địa phương;không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã/phường.

 

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm …..

CHỦ TỊCH

 

 

Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các quy định tại nơi tổ chức dạy thêm, học thêm

 

                   Kính gửi: UBND xã/phường: ………………………….

(nơi mở lớp dạy thêm)

Tôi tên là: …................……….., sinh năm: ….………

Địa chỉ thường trú:……………… …............…………………

Giấy CMND số : ....................... Cấp ngày : ............... Nơi cấp : ...................

Hiện ở tại: ...........…………........…..……………..

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ,…): …………………

Ngành đào tạo (sư phạm, khác sư phạm): ……………………

  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu ngành đào tạo khác sư phạm)

Môn đào tạo: …………………………………………

Đại diện cho tổ chức, đơn vị (nếu có): ………………………

Địa chỉ tổ chức dạy thêm: …………………………

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hướng dẫn tại Công văn số 1090/SGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo; tôi có nguyện vọng tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn của xã/phường.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, tôi xin cam kết với UBND xã/phường:

          - Thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm;

- Đảm bảo an ninh, trật tự;giữgìn vệ sinh môi trường; có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải; có thiết bị phòng cháy, chữa cháy; có nơi giữ xe tại địa điểm tổ chức dạy thêm.

Nếu vi phạm các cam kết trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Xác nhận của UBND xã/phường       …….., ngày …. tháng ….năm……  

                          Đại diện tổ chức/cá nhân đề nghị

                 (Ghi họ, tên và ký tên)

 

Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

(bao gồm cả người tổ chức dạy thêm, học thêm)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

đào tạo

(ĐH, CĐ,…)

Ngành

đào tạo (SP, khác SP)

Chứng chỉ nghiệp vụ SP (nếu ngành đào tạo khác sư phạm)

Môn

đào tạo

Hiện công tác tại

Môn

đăng ký

giảng dạy

Khối lớp đăng ký giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng danh sách này có …… giáo viên./.

 

                                      NGƯỜI TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM

 

 

 

Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM

 

Người lập kế hoạch:      

Địa chỉ mở lớp dạy thêm học thêm:            (ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, phường/xã, quận)

 

Kế hoạch thể hiện các nội dung sau:

 

1. Sự cần thiết việc tổ chức dạy thêm, học thêm; mục tiêu cần đạt

2. Đối tượng học thêm

3. Số lượng lớp, số lượng học sinh từng lớp

4. Đội ngũ giáo viên giảng dạy

5. Chương trình giảng dạy

6. Địa điểm tổ chức dạy

7. Cơ sở vật chất (theo các yêu cầu tại Điều 10 của Thông tư số 17/2012/TT BGDĐT)

8. Mức thu học phí và phương án chi tiền học thêm (theo các yêu cầu tại Điều 7 của Thông tư số 17/2012/TT BGDĐT)

9. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm (cách bố trí, sắp xếp các lớp học thêm, thời gian học trong tuần, các vấn đề khác…).

 

 

                                                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                                                                            (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

4.  Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệntiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện)

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện thành lập theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định thành lập hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảthuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệntrả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của tổ chức hoặc cá nhân nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ;

+ Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

+ Có văn bản về hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;

+ Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân và tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục;

+ Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 của Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT;

+ Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 15 của Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, có bản cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

+ Số trẻ em trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 50 (năm mươi) trẻ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

+ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

 

5. Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện sáp nhập, chia tách theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định sáp nhập, chia tách hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ;

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

+ Tờ trình UBND cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;               

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định sáp nhập, chia tách trường Mầm non.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

+ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

 

6. Thủ tục giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện thành lập theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định giải thể hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ;

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc .

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

+ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

 

7. Thủ tục Thành lập trường Tiểu học tư thục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý(theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện thành lập theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định thành lập hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề án thành lập trường;

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

8. Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục vàĐào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện hoạt động theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cho phép hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả .

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 9 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

+ Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

+ Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học;

+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

9. Thủ tục giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện giải thể theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định giải thể hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ;

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân.

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐTngày 30 tháng 12 năm 2010của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

10. Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc  tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện thành lập theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định thành lập hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ;

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+  Đề án thành lập trường; 

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định thành lập trường.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học:

+ Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loạihình tư thục.

 

11. Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện hoạt động theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cho phép hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả;

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục - Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  + Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

  + Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

+ Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

12. Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện giải thể theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định giải thể hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả .

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

13. Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ.

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký quyết định.

+ Bước 5: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ viết và có sự đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trườngnơi đến ở quận/huyện/tỉnh/thành phố khác (nơi gửi: Hiệu trưởng nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận/huyện).

+ Học bạ (bản chính).

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (đối với THCS).

+ Bản sao Giấy khai sinh.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường.

Những trường hợp chuyển đi, nhà trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ chuyển trường cho học sinh. Trường hợp chuyển trường trong năm học, ngoài việc ghi điểm trung bình các môn học vào học bạ, học sinh chuyển trường còn phải có phiếu kết quả học tập, trong đó ghi điểm từng môn học (ghi đầy đủ các cột điểm kiểm tra), điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ... kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm cùng với nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. Phiếu này do giáo viên chủ nhiệm lập và Hiệu trưởng kiểm tra, ký xác nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

14. Thủ tục Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công dân tự liên hệ tại trường có nguyện vọng chuyển đến. Nếu trường còn chỗ học theo qui định, Hiệu trưởng ghi ý kiến tiếp nhận vào đơn của học sinh; Công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, chuyển cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào hồ sơ, hoàn cảnh gia đình, nơi cư trú và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và làm giấy giới thiệu chuyển học sinh đến trường đã đồng ý tiếp nhận.

+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển đến học do cha mẹ hoặc người giám hộ viết và có sự xác nhận ý kiến đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng nhà trường nơi đến (nơi gửi: Hiệu trưởng nhà trường và Phòng Giáo dục Đào tạo thuộc UBND quận/huyện).

+ Học bạ (bản chính).

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (đối với bậc THCS).

+ Bản sao Giấy khai sinh.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

+Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS) nơi đi cấp.

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú do công an địa phương nơi cư trú cấp hoặc quyết định điều động công tác của cha (mẹ) hoặc người giám hộ, nơi sẽ chuyển đến.

+ Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.